ประกาศ TOR


โครงการจัดหา Server ทดแทนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Data Center Phase II)
19 ม.ค. 2561
3.2 MB
ประกาศขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) สำหรับใช้ในงานการสำรองข้อมูลของธนาคาร
16 ม.ค. 2561
2 MB
ประกาศ (ร่าง) TOR จ้างเหมาตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานีและสำนักงานเขต 23
21 ธ.ค. 2560
1.3 MB
ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อ License สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 70 เครื่อง
21 ธ.ค. 2560
2.6 MB
ประกาศ TOR โครงการจัดหา Server ทดแทนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Data Center Phase II)
21 ธ.ค. 2560
1.3 MB
ประกาศ ขอเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบัญชีธนาคารและข้อมูลเพื่อการบริหาร (FMIS)
21 ธ.ค. 2560
1.8 MB
ขอบเขตงานการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Notebook จำนวน 28 เครื่อง
21 ธ.ค. 2560
609.1 KB
ขอบเขตการจัดจ้างงานออกแบบและตกแต่งพื้นที่ของธนาคารในงานมหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี (Thailand Industry Expo 2017)
21 ธ.ค. 2560
1.4 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำสำนักงานใหญ่ สำนักงานเขต และ สำนักงานสาขา จำนวน 133 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 ธ.ค. 2560
1.2 MB
ร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบัญชีธนาคารและข้อมูลเพื่อการบริหาร (FMIS) ครั้งที่ 2
21 ธ.ค. 2560
1.9 MB