ประเภทกิจการ วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง
จำนวนการจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร จำนวนการจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร
กิจการผลิตสินค้า ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท เกินกว่า 50 คน
แต่ไม่เกิน 200 คน
เกินกว่า 50 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
กิจการให้บริการ ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท เกินกว่า 50 คน
แต่ไม่เกิน 200 คน
เกินกว่า 50 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 25 คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท เกินกว่า 25 คน
แต่ไม่เกิน 50 คน
เกินกว่า 50 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 15 คน ไม่เกิน 30 ล้านบาท เกินกว่า 15 คน
แต่ไม่เกิน 30 คน
เกินกว่า 30 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท

*มูลค่าสินทรัพย์ถาวร : พิจารณาจาก
ก. มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิไม่รวมที่ดิน ตามที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุดของกิจการที่ได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
ข. มูลค่าสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดิน ตามที่ได้รับการประเมินจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่น่าเชื่อถือ


ในกรณีที่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิตาม ก. และ ข. ต่างกัน ให้ถือจำนวนที่น้อยกว่าเป็นมูลค่าสินทรัพย์ถาวร