การกำกับดูแลกิจการที่ดี


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นรัฐวิสาหกิจมีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance: CG) ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมให้ ธพว. เป็นสถาบันการเงินชั้นนําทางดำเนินการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดําเนินงาน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ในระยะยาว คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยสําคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

นโยบายสําหรับ ธพว. 

คณะกรรมการ และผู้บริหารได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการนําหลักการ และแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลมายึดถือ และปฏิบัติในธนาคารให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาระบบ การควบคุมภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม และมีส่วนร่วมในเรื่องสําคัญของ ธพว. และมุ่งเน้นการสร้างความเชื่ อมั่น และการยอมรับแก่ลูกค้า หรือผู้ประกอบการ SMEs
 

Accountability​
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่

Responsibility
การสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ  

Equitable Treatment
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน

Transparency

  • ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ 
  • มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส แสดงผลประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

Value Creation
การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งระยะสั้น ระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
Ethics

การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

Participation
การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นรัฐวิสาหกิจมีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance: CG) ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมให้ ธพว. เป็นสถาบันการเงินชั้นนําทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดำเนินงาน

 
ธพว. จึงได้จัดทำคู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพว. โดยมุ่งหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพว. ได้ถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดกลไก และระบบการบริหารจัดการที่ดี อันจะนําไปสู่การเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่มีความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อการนําไปสู่การพัฒนา SMEs ไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

 [ดาว์นโหลด]

ธพว.ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ จึงได้ประกาศการแสดงเจตจำนงเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต ธพว. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต ว่าเราทุกคนจะบริหารงานและปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ในการขับเคลื่อนของธพว. เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล พร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาผู้ประกอบการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินงานของธนาคารมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ( Good Governance: CG ) อย่างยั่งยืนต่อไป

ธพว. โดยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันประกาศเพื่อแสดงเจตจำนงในการเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต พร้อมทั้ง รับมอบนโยบาย มาตรการ และแผนงาน ในการแสดงเจตจำนงเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต เพื่อเป็นหลักการและแนวทางในการให้พนักงานยึดถือ และปฏิบัติต่อไป

 

ข้อปฏิบัติในฐานะผู้บริหาร คือ

1) เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3) สอนงาน แนะนำงาน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
4) บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
5) ปฏิบัติหน้าที่โดยประยุกต์ความรู้ และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี และไม่บริหารจัดการธนาคารอย่างขาดความระมัดระวังหรือขาดการไตร่ตรอง 
6) บริหารงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
7) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง  ตลอดจนสามารถชี้แจงหรืออธิบายได้
8) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของธนาคาร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของธนาคาร
9) ไม่เปิดเผยข้อมูลของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
10) ไม่ผลักภาระและความรับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามสายงาน รวมถึงระหว่างสายงาน ควรรับผิดอย่างสง่าผ่าเผย
11) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงกันและสม่ำเสมอ
12) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัดและรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงาน
13) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกบุคคลและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และหลีกเลี่ยงการดำเนินการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
14) เน้นย้ำให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานปฏิบัติได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณทั่วทั้งธนาคาร
1
5) ให้ความมั่นใจกับพนักงานในเรื่องสวัสดิการผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
16) ไม่ฝักใฝ่การเมือง แต่สามารถใช้สิทธิทางการเมืองเพื่อสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยในทางที่ถูกต้อง
17) สนใจให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและสุภาพ โดยการแนะนำให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการหรือเมื่อลูกค้ามีปัญหา
18) มีความจริงใจต่อลูกค้าและรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า ไม่สร้างความหวังให้แก่ลูกค้าในสิ่งที่ธนาคารไม่สามารถทำให้ได้
19) รักษาความลับ โดยพนักงานต้องรักษาข้อมูลของธนาคารและของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารของธนาคารที่ยังไม่ควรเปิดเผย และไม่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้มีอำนาจสั่งการยังไม่อนุญาต
20) ปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่กระทำการใดที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
21) ปฏิบัติหรือควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
22) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ควรรีบแจ้งให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด


ข้อปฏิบัติในฐานะพนักงาน คือ
1)  ให้เกียรติผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตสำนึกที่ดี และเสียสละ
2)  เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบงานด้วยความสุจริตใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3)  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อธนาคารและต่อตนเอง ไม่เบียดบังหรือแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงาน หรือเห็นแก่อามิสสินจ้างใด ๆ อันส่อเจตนาไปในทางทุจริตไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
4)  ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานธนาคาร ทั้งด้านกิริยา มารยาท การวางตัว และการแต่งกาย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้แก่ตนเองและธนาคาร
5)  รักษาชื่อเสียงของตนเอง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และต้องอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม
6)  รักษาผลประโยชน์ของธนาคาร โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่จะทำให้ธนาคารสูญเสียประโยชน์ไม่เบียดบังประโยชน์ของธนาคารไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือลูกค้า
7)  รักษาทรัพย์สินของธนาคาร โดยพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด และดูแลมิให้ทรัพย์สินของธนาคารต้องเสียหาย ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอันเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของธนาคาร
8)  รักษาชื่อเสียงอันดีงามของธนาคาร โดยไม่ให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ธนาคาร  
9)  สนใจให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและสุภาพ โดยการแนะนำให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการหรือเมื่อลูกค้ามีปัญหา
10)  มีความจริงใจต่อลูกค้าและรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า ไม่สร้างความหวังให้แก่ลูกค้าในสิ่งที่ธนาคารไม่สามารถทำให้ได้
11)  พึงรักษาความลับ โดยพนักงานต้องรักษาข้อมูลของธนาคารและของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารของธนาคารที่ยังไม่ควรเปิดเผย และไม่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้มีอำนาจสั่งการยังไม่อนุญาต
12)  ไม่ใช้อุปกรณ์หรือบุคลากรของธนาคาร เพื่อประโยชน์แห่งตนหรือประโยชน์เชิงธุรกิจของตน
13) ไม่กระทำการให้และรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าปกติที่วิญญูชนพึงให้กันระหว่างผู้บังคับบัญชา  และผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่าโอกาสใดๆ ก็ตาม
14)  ไม่รับของหรืออามิสสินจ้างจากผู้อื่นจากลูกค้าหรือผู้อื่นที่ทำธุรกิจกับธนาคาร และควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
15)  ไม่ฝักใฝ่การเมือง แต่สามารถใช้สิทธิทางการเมืองเพื่อสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยในทางที่ถูกต้อง
16)  ไม่ทำธุรกิจโดยอาศัยชื่อของธนาคาร โดยพนักงานไม่พึงประกอบธุรกิจใดๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการของธนาคาร หรือแอบอ้างชื่อเสียงของธนาคารไปใช้ในกิจกรรมของตนเองไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

 

ธพว. ได้ให้ความสําคัญกับการพิจารณาเรื่องที่เกิด หรืออาจเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ โดยจัดให้มีการควบคุมดูแล และป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดแนวทางที่ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีเหตุผลภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นที่เชื่อถือ และไว้วางใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

แนวทางปฏิบัติ

เพื่อให้การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานธนาคารเป็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมธนาคารได้ดําเนินการ ดังนี้

1) คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) จัดทําคําสั่ง ธพว.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
3) กําหนดให้มีการรายงานทันที ที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการรายงานเป็นประจําทุกสิ้นปีบัญชี
4) ยึดถือประโยชน์ของธนาคารเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
5) ให้มีการสอบทานและกําหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจําทุกปี
6) สําหรับคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้มีการแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามแบบพิมพ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
7) ให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ที่ธนาคารแต่งตั้งต้องตรวจสอบตนเอง (Declare) ก่อนทําหน้าที่นั้นๆ