วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐที่มั่นคงยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย

 

พันธกิจ

  • ให้บริการทางการเงินกับSMEs ไทยรายเล็ก ด้านสินเชื่อ ด้านร่วมลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ SMEs ขนาดเล็กที่ไม่ได้รับบริการจากระบบสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์
  • ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการเชิงรุก ด้านการตลาด ด้านการจัดการ และด้านการผลิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
  • สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้ระบบการบริการและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

ประสานความร่วมมือ

ยึดถือจรรยา

ตอบโจทย์ คุ้มค่า

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์กร
“SME-D”

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ ธพว.

ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 16 ปี ธพว.