งานด้านร่วมลงทุน


“กองทุนร่วมลงทุน ( Venture Capital Fund ) คืออะไร”

คือการสนับสนุนเงินทุนรูปแบบหนึ่งโดยผู้ลงทุนจะที่เข้าไปร่วมถือหุ้นในกิจการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีระยะเวลาร่วมลงทุนประมาณ 3-7 ปีเมื่อกิจการมีพื้นฐานแข็งแกร่งแล้วก็ทำการขายหุ้นคืนออกจากการร่วมลงทุน โดยมีรูปแบบที่ผู้ลงทุนเข้าไปถือหุ้นเองในกิจการโดยตรง หรือจัดตั้งเป็นทรัสต์เพื่อกิจการร่วมลงทุน(Private Equity Trust: PE Trust) ซึ่งจะมีผู้ดูแลทรัพย์สินของกองทุนคือ ทรัสตี และมีผู้จัดการทรัสต์ทำหน้าคัดเลือก และดูแลกิจการที่กองทรัสต์เข้าร่วมลงทุน

 

“การร่วมลงทุนกับธนาคารมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร”

ข้อดี

ข้อเสีย

มีพันธมิตรทางด้านการเงิน และธุรกิจที่แข็งแกร่ง

สูญเสียความเป็นเจ้าของไปบางส่วน เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นลดลง

มีส่วนช่วยให้องค์กรมีระบบที่ดีขึ้น เช่น ระบบบัญชี ระบบการจัดการ เป็นต้น

การดำเนินการที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปกติไม่สามารถตัดสินใจได้เพียงลำพังอีกต่อไป

มีคนคอยตรวจสอบซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใส

 

ผู้ถือหุ้นเดิมมีโอกาสที่จะซื้อหุ้นคืนได้

 

การมีนักลงทุนสถาบันเข้ามาร่วมทุนด้วย ทำให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือและมีภาพพจน์ที่ดีในการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 

สามารถอาศัยเครือข่ายของธนาคารในการส่งเสริมและพัฒนากิจการให้เติบโต

 

 

การร่วมลงทุนต่างจากเงินกู้อย่างไร ?

เงินร่วมลงทุน (Venture Capital)

เงินกู้ยืม (Loan)

เป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวประเภททุน (Equity Financing)

เป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวประเภทหนี้ (Debt Financing)

อัตราส่วนหนี้ต่อทุน(D/E Ratio) ลดลง

อัตราส่วนหนี้ต่อทุน(D/E Ratio) เพิ่มขึ้น

ลดภาระการผ่อนชำระหนี้และดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการเพิ่มเงินทุนให้กับกิจการทางอ้อม

มีภาระการผ่อนชำระหนี้และดอกเบี้ย ซึ่งสามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายหักภาษีได้

เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับกิจการและผู้ประกอบการทั้งด้านการลงทุน เครดิต และการค้า ให้ทั้งนักลงทุน คู่ค้าเป็นการและเตรียมความพร้อมให้กิจการในการระดมทุนจากแหล่งอื่นๆ

ไม่มีการสนับสนุนงานในด้านการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบริษัท

ใช้ระยะเวลาดำเนินการอนุมัติและเบิกเงินนานกว่าการกู้เงิน เนื่องจากต้องทำการประเมินมูลค่ากิจการ(Due Diligence) ก่อนเข้าร่วมลงทุน

ใช้ระยะเวลาดำเนินการอนุมัติและเบิกเงินสั้นกว่า

สูญเสียความเป็นเจ้าของไปบางส่วน เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นลดลง

ยังมีความเป็นเจ้าของกิจการ

 

กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs ของ ธนาคาร

ปัจจุบันมีจำนวน 3 กองทุน ดังนี้  
กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่1)         วงเงินกองทุน 500 ล้านบาท
กองทุนร่วมลงทุนในกิจการSMEs (กองทุนย่อยกองที่2)          วงเงินกองทุน 501 ล้านบาท
โครงการร่วมลงทุนพันธกิจ SMEs เชิงเกษตรและที่เกี่ยวข้อง  วงเงินกองทุน 290 ล้านบาท

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมลงทุนในกิจการ SMEs เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของ SMEs ที่มีศักยภาพ ซึ่งมีความตั้งใจจริงในการทำธุรกิจแต่ขาดแคลนเงินทุนในช่วงเริ่มดำเนินกิจการ หรือ ระหว่างดำเนินกิจการ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศ
2. เพื่อเสริมสร้างให้ SMEs มีพื้นฐานแข็งแกร่งในการเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจโดยรวม
3. เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ SMEs รายอื่น ให้เกิดกำลังใจในการพัฒนาธุรกิจต่อไป

 

สัดส่วนและเงินร่วมลงทุน 

SMEs ระยะเริ่มต้น (Seed & Startup) ร่วมลงทุนแรกเริ่มไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย
SMEs ขนาดเล็กและขนาดกลาง ร่วมลงทุนแรกเริ่มไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อราย
สัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของกิจการ 

 

 

คุณสมบัติ SMEs ที่จะเข้าร่วมลงทุน 

1. บริษัทจำกัด หรือกิจการที่มีความพร้อมที่จะจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด
2. มีความตั้งใจที่จะพัฒนากิจการให้เข้าสู่ระบบบัญชีมาตรฐาน 
3. พร้อมที่จะมีพันธมิตรทางธุรกิจ
4. มีแผนธุรกิจ (Business Plan)

 

SMEs กลุ่มเป้าหมาย 

1.SMEs ระยะเริ่มต้น (Seed & Startup) ที่มีศักยภาพสูง มีนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยั่งยืน 
2. SMEs ขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจที่จะเติบโตเป็นขนาดกลาง
3. SMEs ขนาดกลางที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหรือเป็น Supplierของธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ หรือเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทย หรือหน่วยงานรัฐตาม 10 S-Curve หรือ 5 Cluster แห่งอนาคต ที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้กำหนด
4. SMEs ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเกษตรหรือที่เกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ หรือมีนวัตกรรมในการสร้างและพัฒนาธุรกิจ

 

ระยะเวลาร่วมลงทุน 

ประมาณ 3 – 7 ปี

 

การออกจากการร่วมลงทุน 

1.เมื่อนำกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2.ขายหุ้นคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อครบตามสัญญาการร่วมลงทุน

 

สนใจร่วมลงทุนทำอย่างไร

1.กรอกรายละเอียดในแบบแสดงความประสงค์ขอร่วมลงทุน
link แบบฟอร์มแบบแสดงความประสงค์ขอร่วมลงทุน  (VTC01) 

2.กรอกแผนธุรกิจ (Executive Business Plan)
link แบบฟอร์มแผนธุรกิจ

 

พร้อมแนบเอกสารดังนี้

1.หนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน
2.งบการเงินล่าสุด 3 ปีย้อนหลัง
3.ประวัติกิจการ / ประวัติผู้บริหารหลัก

 

ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน

Call Center โทร. 1357
ฝ่ายจัดการทรัสต์เพื่อกิจการร่วมลงทุน โทร. 02 265 4585

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

1

ปรึกษาแนะนำ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนยื่นกู้

2

กรอกแบบขอยื่นกู้และแผนธุระกิจ

3

เช็คเครดิตบูโร / พร้อมเยี่ยมชมกิจการ

4

ดำเนินการประเมินราคาหลักประกัน

5

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

6

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อและรับราคาหลักประกัน

7

รอผลการพิจารณาอณุมัติสินเชื่อ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบเพื่อขอยื่นใช้สินเชื่อ