การเข้าถึงแหล่งทุน


เมื่อคุณมีความตองการอยากไดสินเชื่อเพื่อใชในการดำเนินธุรกิจ ควรทำความเขาใจ กับประเภทของเงินกู หรือที่ในวงการธนาคารเรียกวา “ประเภทสินเชื่อ” วามีอะไรบาง เพราะจะทำใหคุณเขาใจวา สินเชื่อประเภทใดเหมาะกับธุรกิจของคุณ และมีคางวดผอนชำระตอเดือนเทาไหร แลวจึงดำเนินการจัดเตรียมเอกสารรวมทั้ง แผนงานที่นาเชื่อถือไปใหธนาคารเพื่อใชในการพิจารณาสินเชื่อของคุณตอไป

 

เมื่อคุณมีเอกสารพรอมก็ไปติดตอที่ธนาคาร และนำเสนอโครงการเพื่ออธิบายใหฝายสินเชื่อของธนาคารเขาใจ และสนใจในธุรกิจของคุณ ธนาคารมักจะสอบถามขอมูลตางๆ เพื่อใชประกอบในการพิจารณาคำสินเชื่อของคุณ โดยคำถามสวนใหญที่มักจะถูกถามมีดังน ี้

 

1. คุณตองการนำเงินที่ไดไปใชทำอะไรบาง
2. รายละเอียดของการลงทุนมีอะไรบาง ใชเงินประมาณเทาไร และจะขอกูธนาคารเปนสัดสวนตอทุนที่ลงไปเทาไร
3. ขอมูลของกิจการ แหลงที่มาของรายได ประวัติการใชสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
4. หลักประกันที่ใชเปนที่ตั้งของธุรกิจหรือไม และประกอบดวยอะไรบาง เชนที่ดิน สิ่งปลูกสราง และเครื่องจักร
5. คุณมีความเขาใจในธุรกิจ มีความชำนาญ และศึกษาธุรกิจมานาน รูจริงในธุรกิจมากนอยเพียงไร มีความมุงมั่นตั้งใจจะทำธุรกิจ และสามารถเขาถึงตลาดเปาหมาย ไดอยางไร (ซึ่งในกรณีนี้ควรมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงวาจะเขาถึงลูกคาเหลานั้นไดจริง)

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

1

ปรึกษาแนะนำ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนยื่นกู้

2

กรอกแบบขอยื่นกู้และแผนธุระกิจ

3

เช็คเครดิตบูโร / พร้อมเยี่ยมชมกิจการ

4

ดำเนินการประเมินราคาหลักประกัน

5

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

6

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อและรับราคาหลักประกัน

7

รอผลการพิจารณาอณุมัติสินเชื่อ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบเพื่อขอยื่นใช้สินเชื่อ