โปรแกรมทางการเงิน


 
คู่มือการใช้งานโปรแกรมจัดทำประมาณการทางการเงินอย่างง่าย
โปรแกรม Cash Flow Simple V2.13
 
 
ภาพรวม
1. เหมาะสำหรับการวิเคราะห์การเงิน การลงทุน สินเชื่อ สำหรับกิจการใหม่ (New Enterprise) หรือลงทุนในสินค้าตัวใหม่ (New Product)
2. เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย (Micro) และรายกลาง (Medium)
3. เหมาะสำหรับกิจการพาณิชยกรรม/ซื้อมาขายไป (Trading) และบริการ (Service) เป็นหลัก รวมทั้งกิจการผลิต/อุตสาหกรรม (Manufacturing) ที่มีโครงสร้างกิจการไม่ซ้ำซ้อน
4. ใช้งานโดยใช้รายได้รวม-ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ซึ่งเป็นภาพรวมของกิจการ เพื่อให้เข้าใจง่าย และนำไปศึกษาและขยายผลต่อได้
5. สามารถนำแบบฟอร์มนี้ไปใช้ร่วมกับ "แผนธุรกิจเพื่อขอกู้ธนาคาร" ด้วย
6. ผลการจัดทำตามแบบฟอร์มจะเป็นไปตามค่าทางการเงินที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อต้องการ เมื่อใส่ค่าครบตัวตามข้อสมมติ (Assumptions) ได้แก่
 1. ความสามารถในการชำระหนี้ (Capacity) ให้ค่าอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio: DSCR)
 2. วงเงินสินเชื่อที่เป็นไปได้ โดยเราได้กำหนดสัดส่วนการลงทุนไว้ที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) = 2.00 ต่อ 1.00 ไว้แต่ (แต่สามารถปรับได้ตามต้องการ)
 3. จุดคุ้มทุน (Break Even Point) ประเภทต่างๆ ได้แก่
  • จุดคุ้มทุน สำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (รวมค่าเสื่อมราคา) ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย
  • จุดคุ้มทุน สำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (รวมค่าเสื่อมราคา) และดอกเบี้ยจ่าย
  • จุดคุ้มทุน สำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (รวมค่าเสื่อมราคา) รวมการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย
  • จุดคุ้มทุนเงินสด สำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) รวมการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย
 4. การวิเคราะห์ผลการลงทุน
  • กระแสเงินสดสุทธิ (Net Free Cash Flow)
  • กระแสเงินสดสุทธิตามมูลค่าปัจจุบัน (Net Present Value: NPV)
  • อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR)
  • ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period) ของเงินลงทุนในโครงการ
 
วิธีการใช้งาน

1. การกรอกข้อมูล

 • ให้กรอกข้อมูลกิจการในแผ่นงาน (Sheet) ชื่อ Assumption
 • ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในช่อง (Cell) พื้นสีเขียวอ่อน

หากต้องการกรอกข้อมูลละเอียดกว่าที่มีใน Sheet ให้ติดต่อฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ โทร. 02 265 4594

2. ผลที่ได้รับ (Output)
ผลที่ได้รับได้แก่

ผล

ชื่อแผ่นงาน (Sheet)

คำอธิบาย

งบการเงิน
แหล่งที่มาใช้ไปของเงินทุน


Source & Use

-

งบกำไรขาดทุน

Income Statement

-

งบดุล

Balance Sheet

-

งบกระแสเงินสด – วิธีทางตรง

Cash Flow - Direct

-

งบกระแสเงินสด – วิธีทางอ้อม

Cash Flow - Indirect

-

ผลวิเคราะห์
ความสามารถในการชำระหนี้

Financial Leverage

-

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

Break Even Point Analysis

-

ความต้องการเงินทุนหมุนเวียน

Working Capital

-

การวิเคราะห์เงินลงทุน

Capital Budgeting

-

 

3. แผ่นงานอื่นๆ ใช้เป็นตัวช่วยคำนวณในโปรแกรมนี้ ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ (Print) ก็ได้

 

ดาวน์โหลดคลิก

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

1

ปรึกษาแนะนำ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนยื่นกู้

2

กรอกแบบขอยื่นกู้และแผนธุระกิจ

3

เช็คเครดิตบูโร / พร้อมเยี่ยมชมกิจการ

4

ดำเนินการประเมินราคาหลักประกัน

5

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

6

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อและรับราคาหลักประกัน

7

รอผลการพิจารณาอณุมัติสินเชื่อ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบเพื่อขอยื่นใช้สินเชื่อ