บริการด้านพัฒนาผู้ประกอบการ


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ได้ดำเนินงานอันเป็นการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดตั้ง การดำเนินงาน การขยาย หรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และอีกภารกิจที่เป็นหัวใจหลักคือด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ ในการพัฒนาผู้ประกอบการ ธนาคารให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ตั้งแต่การเตรียมความ พร้อมก่อนขอสินเชื่อ จนได้รับอนุมัติสินเชื่อและหลังจากที่ได้รับสินเชื่อของธนาคารแล้ว รวมทั้งเป็น การเตรียมความพร้อมสู่แหล่งทุน และเติมเต็มความเข้มแข็งด้านบริหารจัดการธุรกิจให้แก่ลูกค้าธนาคารสู่การแข่งขันที่ยั่งยืนบนพื้นฐานขององค์ความรู้และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตลอดจนฟื้นฟูกลุ่ม NPLs ให้สามารถปรับสถานะลูกหนี้ได้มากขึ้น


“กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้อง 2 กิจกรรม ได้แก่”

 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่แหล่งทุน เพื่อมุ่งเน้นบทบาทในการช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทยก่อนได้รับอนุมัติสินเชื่อ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย สะดวก คล่องตัว รวดเร็ว อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันในบริการสินเชื่อทุกประเภท พร้อมจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาที่หลากหลาย โดยกลุ่มเป้าหมายคือ SMEs ที่สนใจ ขอใช้สินเชื่อกับธนาคารที่ยังไม่มีความพร้อมในการยื่นขอสินเชื่อ หรือมีแต่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพสินเชื่อ แต่มีความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงธุรกิจตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนากับธนาคาร โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
  - การเขียนแผนธุรกิจ
  - การเข้ารับคำปรึกษาแนะนำปรับแผนรายกิจการ ณ สถานประกอบการ
  - การจัดอบรม/สัมนา “ติวเข้มเงินกู้” และ “เขียนแผนธุรกิจอย่างไรให้กู้ง่ายได้ไว”
  - การจัดให้มี Mobile Unit ให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมสู่แหล่งทุนเคลื่อนที่
  - ร่วมมือกับพันธมิตรจัดกิจกรรมให้ความรู้สู่แหล่งทุน

 2. กิจกรรมเติมเต็มความเข้มแข็งลูกค้าธนาคารด้านบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs หลัง จากได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารแล้ว ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง เจริญเติบโตต่อเนื่องและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้าในตลาดสากลได้ โดยเน้นกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับธุรกิจของผู้ประกอบการ

  กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีขึ้น 3 ด้านหลัก ได้แก่

  2.1 การพัฒนาสู่มาตรฐานการผลิต & เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า/บริการเข้า สู่ระบบมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

  รูปแบบกิจกรรม

  - กิจกรรม “ชินดังสู่สากล” ร่วมกับ สสท.วินิจฉัยสถานประกอบการ ค้นหาปัญหา สาเหตุและ แนวทางแก้ไข พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกปรับปรุงกิจการ

  - กิจกรรม “พัฒนา SMEs สู่มาตรฐานคุณภาพสินค้า/บริการ เช่น อย., GMP , ISO…” เป็นต้น

  - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

  - กิจกรรมอบรม/สัมมนาร่วมกับพันธมิตรธนาคาร หลักสูตร “การลดต้นทุนโลจิสติกส์”


  2.2 การพัฒนาสู่การจัดการธุรกิจที่มีคุณภาพด้านองค์การ/การเงิน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ครอบคลุมด้านบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ อย่างครบวงจรทั้ง 5 ด้าน ตั้งแต่ การบริหารจัดการด้านการตลาด การผลิต การบริหารจัดการองค์กร การบริหารด้านการบัญชี/การเงินและการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ เช่น หลักสูตรบัญชีต้นทุน ๑ วันทำเป็น , หลักสูตร “ระบบบริหารสินค้าคงคลัง , หลักสูตร “การเขียนแผนธุรกิจเชิงลึก” หลักสูตร “Modern Business To AEC” เป็นต้น

  2.3 การพัฒนาเพิ่มโอกาสทางการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  - อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สร้างโลโก้ สร้างรายได้ สร้างธุรกิจให้ติดตลาด”

  - อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ “Social Network Marketing for SMEs” และหลักสูตร “สร้างเว็บไซด์ขายของ”

  - โครงการ “Marketing Event”

  - โครงการ “Marketing Development”

 

 

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

1

ปรึกษาแนะนำ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนยื่นกู้

2

กรอกแบบขอยื่นกู้และแผนธุระกิจ

3

เช็คเครดิตบูโร / พร้อมเยี่ยมชมกิจการ

4

ดำเนินการประเมินราคาหลักประกัน

5

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

6

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อและรับราคาหลักประกัน

7

รอผลการพิจารณาอณุมัติสินเชื่อ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบเพื่อขอยื่นใช้สินเชื่อ