อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน-แลกเงิน


อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน

ระยะฝาก อัตราดอกเบี้ยต่อปี สำหรับ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
12 เดือน 1.00 1.00 1.00 1.00

เงื่อนไข:

  1. เงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาทต่อฉบับ (ยกเว้นลูกค้าของธนาคาร)
  2. กรณีบุคคลธรรมดา จะรับเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการด้านอื่นจากธนาคาร ไม่รับจากประชาชนทั่วไป
  3. สถาบัน หมายถึง สถาบันการเงิน, สหกรณ์ออมทรัพย์, บริษัทประกันภัย, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนส่วนบุคคล, กองทุนรวม, กองทุนทดแทน, กองทุนต่างๆ, สถานพยาบาล, องค์กรมหาชน, สถาบันการศึกษา, วัด, มูลนิธิ, สมาคม และองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร
  4. สำหรับรายละเอียดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร โทร. 0-2265-4506 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน

ระยะฝาก อัตราดอกเบี้ยต่อปี สำหรับ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
12 เดือน 1.00 1.00 1.00 1.00

เงื่อนไข:

  1. เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาทต่อฉบับ  
  2. บุคคลธรรมดา หมายถึง ลูกค้าบุคคลธรรมดาทั่วไป
  3. สถาบัน หมายถึง  สถาบันการเงิน, สหกรณ์ออมทรัพย์, บริษัทประกันภัย, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนส่วนบุคคล, กองทุนรวม, กองทุนทดแทน, กองทุนต่างๆ, สถานพยาบาล, องค์กรมหาชน, สถาบันการศึกษา, วัด, มูลนิธิ, สมาคม และองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร
  4. สำหรับรายละเอียดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร โทร. 0-2265-4506 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง