อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ


ประเภทอัตราค่าธรรมเนียม หน่วย : ร้อยละต่อปี เริ่มใช้ตั้งแต่
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR)
(Minimum Retail Rate)
8.925 1 พฤษภาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ (MLR)
(MINIMUM LOAN RATE)
6.875 1 พฤษภาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ สำหรับการให้สินเชื่อเช่าซื้อ (MHR)
(MINIMUM HIRE-PURCHASE RATE)
3.875 14 พฤษภาคม 2555
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ สำหรับการให้สินเชื่อลิสซิ่ง (MLSR)
(MINIMUM LEASING RATE)
7.375 14 พฤษภาคม 2555
อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดสินเชื่อเครดิตการค้า (MFR)
(MINIMUM FACTORING RATE)
6.75 1 พฤษภาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อการส่งออก
(SME RATE)
เท่ากับอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ขั้นต่ำ (MLR)
24 เมษายน 2552
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ สำหรับวงเงินสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการภายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัต 4.99 31 มกราคม 2560

*หมายเหตุ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ระบุ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง