โครงการสินเชื่อ SMART SMEs

โครงการสินเชื่อ SMART SMEs 

 

 

วัตถุประสงค์

 

1.เพื่อใช้ลงทุน ขยายปรับปรุงกิจการ และ/ หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

 

2.กรณี Refinance เพื่อชำระหนี้ และไถ่ถอนหลักประกันจากสถาบันการเงินเดิม 

 

วงเงินโครงการ  

รวม 20,000 ล้านบาท

 

คุณสมบัติผู้กู้

1. เป็นนิติบุคคลที่มีจำนวนหุ้นที่มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

2. ต้องไม่มีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้ ในช่วง 12 เดือน และมีประวัติชำระหนี้ปกติติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 12 งวด โดยไม่นับงวดผ่อนชำระที่อยู่ในช่วงปลอดชำระคืนเงินต้น (Grace Period)  ก่อนวันที่ยื่นขอสินเชื่อ ในทุกสถาบันการเงิน

3. กรณี Refinance (ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่)  ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่ติดลบต้องมีประวัติการชำระหนี้เป็นอย่างดี โดยผู้กู้ต้องไม่เคยเป็นหนี้ NPLและไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ในช่วง  3 ปีก่อนวันขอสินเชื่อ และต้องมีประวัติชำระหนี้ดีต่อเนื่องอย่างน้อย 12 งวด ที่ผ่านมาโดยไม่นับงวดผ่อนชำระที่อยู่ในช่วงปลอดชำระคืนเงินต้น (Grace Period) ในทุกสถาบันการเงิน

4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

หมายเหตุ  ลูกค้าเดิมต้องเป็นลูกค้าที่มี   ภาระหนี้คงค้าง (Outstanding) กับ ธพว.   ณ วันยื่นขอสินเชื่อ

 

 

วงเงินสินเชื่อ  ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย 

 

อัตราดอกเบี้ย 

  ปีที่ 1   คิดอัตราดอกเบี้ย  MLR -1%   

  ปีที่ 2   คิดอัตราดอกเบี้ย  MLR -0.75%  

  ปีที่ 3   คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-0.5% 

  ปีที่ 4-10 คิดอัตราดอกเบี้ย  MLR%  

(กรณีลูกค้าเดิม ปีที่ 1 MLR -1.5%)

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ  สิ้นสุดรับคำขอกู้ภายใน 30 มิถุนายน 2563  หรือ จนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน