สินเชื่อ Factoring เสริมแกร่ง คู่ค้าการนิคมอุตสาหกรรม

สินเชื่อ Factoring เสริมแกร่ง คู่ค้าการนิคมอุตสาหกรรม
วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายการทำตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่มีลูกหนี้การค้าที่มีสถานประกอบการ หรือ สาขาที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือ ชุมชนอุตสาหกรรม หรือ สวนอุตสาหกรรม
 2. เพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงในการบริการสินเชื่ออื่นๆ ที่เป็นเป้าหมายในการทำตลาด ของธพว.ที่เพิ่มมากขึ้น
 3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธพว. ในเรื่องของการให้บริการที่มีความสะดวกรวดเร็วและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

เงื่อนไขการรับซื้อ

สินเชื่อหลังส่งมอบงาน หรือหลังส่งมอบสินค้า (Post Shipment)

• ให้เป็นไปตามระเบียบ ธพว.

• กรณีลูกหนี้การค้าชำระหนี้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าให้รับซื้อได้โดยมีอัตราการรับรู้ซื้อลูกหนี้การค้าไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลหนี้ที่โอนสิทธิ

คุณสมบัติของผู้กู้

 1. เป็นนิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทย ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
 2. เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 3. กรณีมีวงเงินสินเชื่อกับ ธพว. หรือสถาบันการเงินอื่น ต้องไม่มีประวัติการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้ (DR) และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR) ในช่วง 12 เดือน และมีประวัติการชำระหนี้ปกติไม่น้อยกว่า 12 เดือน ณ วันยื่นกู้
 4. ไม่มีประวัติการละทิ้งงานกับทางราชการ เอกชน หรือถูกบอกเลิกสัญญาจากการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้หรือถูกเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย
 5. ไม่เป็นนิติบุคคลที่ถูกขายทอดตลาดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลายหรือถูกดำเนินคดีใดๆ (โดยผู้กู้ลงนามรับรองสถานะ)
 6. จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ยกเว้นผู้ประกอบการที่กฏหมายกำหนดให้ไม่ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค้าเพิ่ม
 7. มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก
 8. ไม่มีผลประกอบการขาดทุนติดต่อกัน 3 ปี
 9. ไม่เป็นบุคคล หรือกลุ่มกิจการเดียวกันกับลูกหนี้การค้า

อัตราดอกเบี้ย

       - 0.645% ต่อเดือน* (หรือ 7.75% ต่อปี)

ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

สิ้นสุดรับคำขอกู้ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ

หลักประกัน

      - ให้เป็นไปตามระเบียบ ธพว. อาทิ บุคคลค้ำประกัน (กรรมการผู้มีอำนาจ / เงินประกัน / หลักทรัพย์)

ค่าธรรมเนียม

• ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) คิดอัตราร้อยละ 0.5 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท

• ค่าอากรแสตมป์ คิด 500 บาท/ปี

• ค่าธรรมเนียมบริการ ยกเว้น