นโยบายความปลอดภัยเว็บไซต์
มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซตเพื่อปกปองข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทําลาย หรือบุกรุกจากผู้ไมหวังดี หรือผู้ที่ไมมีสทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กําหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเปนเทคโนโลยีในการเข้าสูข้อมูลผานรหัสที่ระดับ 128 bits (128-bits Encryption) ทําให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหวางทางไมสามารถนําข้อมูลไปใช้ตอได้ โดยจะใช้การเข้ารหัสเปนหลักในการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูล โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตได้จากชื่อโปรโตคอลที่เปน https://
เทคโนโลยีเสริมที่นํามาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
นอกจากมาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปที่กลาวข้างต้นแล้ว ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยังใช้เทคโนโลยีระดับสูงดังตอไปนี้เพื่อปกปองข้อมูลสวนตัวของทาน ดังนี้
· Firewall เปนระบบซอฟทแวรจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสทธิ หรือผู้ที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยอนุมัติเทานั้นจึงจะผาน Fire Wall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้
· Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูงและ Update อยางสมํ่าเสมอแล้ว ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยังได้ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสบนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย
· Cookies เปนไฟลคอมพิวเตอรเล็กๆ ที่จะทําการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จําเปนลงในเครื่องคอมพิวเตอรของผู้ ขอใช้ บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร อยางไรก็ตามธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยตระหนักถึงความเปนสวนตัวของผู้ใช้บริการเปนอยางดี จึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies แตถ้าหากมีความจําเปนต้องใช้ Cookies จะพิจารณาอยางรอบคอบ โดยตระหนักถึงความปลอดภัย และความเปนสวนตัวของผู้ขอรับบริการเปนหลัก
· Auto Log off ในการใช้บริการเว็บไซตของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หลังจากเลิกการใช้งานควร Log off ทุกครั้ง กรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Log off ระบบจะทําการ Log off ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสมของแตละบริการ ทังนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง
ข้อแนะนําเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
แม้วาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอยางสูง เพื่อชวยมิให้มีการเข้าสูข้อมูลสวนตัวหรือข้อมูลที่เปนความลับของทานโดยปราศจากอํานาจตามที่กลาวข้างต้นแล้วก็ตาม แตก็เปนที่ทราบกันอยูโดยทั่วไปวาปจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถปกปองข้อมูลของทานได้อยางเด็ดขาดจากการถูกทําลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอํานาจได้ ดังนั้นทานจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนําเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังตอไปนี้ด้วย คือ
· ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งานควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซตให้ถูกต้องกอน Login เข้าใช้บริการเพื่อปองกันกรณีที่มีการปลอม แปลงเว็บไซต
· ควรติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอรของทาน และปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยูเสมอ
· ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Fire wall เพื่อปองกันเครื่องคอมพิวเตอร จากการจูโจมของผู้ไมประสงคดี เชน Cracker หรือ Hacker
การปฏิเสธความรับผิด
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจะไมรับผิดตอความเสียหายหรือคาใช้จายที่เกิดขึ้น ไมวาโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เปนผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซตของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือเว็บไซตที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย