บริการเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก


                                                               ระยะเวลารับฝาก                                                              

ตามระยะเวลาที่กำหนด

                                                              เงื่อนไขการถอน                                                              

1. เงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก ที่มีระยะเวลาฝาก 3 เดือน หากถอนก่อนครบระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
2. เงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก ที่มีระยะเวลาฝากมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป หากถอนก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย กรณีฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แล้วถอนก่อนครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ที่ประกาศเปลี่ยนแปลงทุกขณะตั้งแต่วันที่ฝากถึงวันก่อนหน้าวันที่ถอน 1 วัน
3. เมื่อครบกำหนด  ผู้ฝากมิได้แจ้งความประสงค์ขอถอนจำนวนเงินต้น และธนาคารยังมีการฝากเงินประเภทนี้อีกให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากต่อ ภายใต้เงื่อนไข และระยะเวลาฝากเช่นเดิมด้วยอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร
4. กรณีวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการธนาคาร ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไปจากวันหยุด ทำการนั้น เป็นวันครบกำหนดโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้สำหรับวันหยุดทำการดังกล่าว

 

                                                              อัตราดอกเบี้ย                                                              

ระยะเวลาฝาก

อัตราดอกเบี้ยต่อปี สำหรับ

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

สถาบัน

3 เดือน

  0.875

  0.875

  0.875

  0.875

6 เดือน

1.000

1.000

1.000

1.000

12 เดือน

  1.375

  1.375

  1.375

  1.375

18 เดือน

1.500

1.500

1.500

1.500

24 เดือน

1.500

1.500

1.500

1.500

36 เดือน

1.500

1.500

1.500

1.500

 

 

                                                              เงื่อนไขการฝาก                                                              

 

1. วงเงินฝากขั้นต่ำ 10 ล้านบาท  (ยกเว้นลูกค้าธนาคาร)

2. กรณีบุคคลธรรมดา จะรับฝากเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการด้านอื่นจากธนาคาร ไม่รับฝากจากประชาชนทั่วไป

3. สถาบัน หมายถึง สถาบันการเงิน  สหกรณ์ออมทรัพย์  บริษัทประกันภัย  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  กองทุนส่วนบุคคล  กองทุนรวม  กองทุนทดแทน  กองทุนต่างๆ  สถานพยาบาล  องค์กรมหาชน  สถาบันการศึกษา  วัด  มูลนิธิ  สมาคม  และองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร

4. สูตรในการคำนวณดอกเบี้ยมีดังนี้

จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ  =     เงินต้น     x     อัตราดอกเบี้ย     x     ระยะเวลาที่ฝากจริง

                                                             100                          365

5. สิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่กำหนดตามความเหมาะสม หรือเพื่อให้สอดคล้องภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. สำหรับรายละเอียดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร