อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เปิดให้รับฝากตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2562

 

อัตราดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี
นิติบุคคล หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ สถาบัน

เงื่อนไข:

1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50 ล้านบาท ฝากเพิ่มไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
2.  คำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันรับฝากถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 จ่ายดอกเบี้ยวันที่ 26 ธันวาคม 2562
3.  เบิกถอนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน ต้องแจ้งธนาคารล่วงหน้า 1 วัน
4.  นิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก 

ระยะเวลาฝาก อัตราดอกเบี้ยต่อปี สำหรับ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
3 เดือน 0.875 0.875 0.875 0.875

6 เดือน

1.000 1.000 1.000 1.000
12 เดือน 1.375 1.375 1.375 1.375
18 เดือน 1.500 1.500 1.500 1.500
24 เดือน 1.500 1.500 1.500 1.500
36 เดือน 1.500 1.500 1.500 1.500

เงื่อนไข:

1. วงเงินฝากขั้นต่ำ 10 ล้านบาท  (ยกเว้นลูกค้าธนาคาร)
2. กรณีบุคคลธรรมดา จะรับฝากเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการด้านอื่นจากธนาคาร ไม่รับฝากจากประชาชนทั่วไป
3. สถาบัน หมายถึง สถาบันการเงิน  สหกรณ์ออมทรัพย์  บริษัทประกันภัย  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  กองทุนส่วนบุคคล   กองทุนรวม  กองทุนทดแทน  กองทุนต่างๆ  สถานพยาบาล  องค์กรมหาชน สถาบันการศึกษา   วัด   มูลนิธิ  สมาคม  และองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร
4. เงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก ที่มีระยะเวลาฝาก 3 เดือน หากถอนก่อนครบระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
5. เงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก ที่มีระยะเวลาฝากมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป หากถอนก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย กรณีฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แล้วถอนก่อนครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ที่ประกาศเปลี่ยนแปลงทุกขณะตั้งแต่วันที่ฝากถึงวันก่อนหน้าวันที่ถอน 1 วัน
6. 
เมื่อครบกำหนด  ผู้ฝากมิได้แจ้งความประสงค์ขอถอนจำนวนเงินต้น และธนาคารยังมีการฝากเงินประเภทนี้อีกให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากต่อ ภายใต้เงื่อนไข และระยะเวลาฝากเช่นเดิมด้วยอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร
7. กรณีวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการธนาคาร ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไปจากวันหยุดทำการนั้น เป็นวันครบกำหนดโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้สำหรับวันหยุดทำการดังกล่าว
8. สูตรในการคำนวณดอกเบี้ยมีดังนี้

จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ     =     เงินต้น     x     อัตราดอกเบี้ย     x      ระยะเวลาที่ฝากจริง
                                                                         100                                       365

9. สิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่กำหนดตามความเหมาะสม หรือเพื่อให้สอดคล้องภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
11. สำหรับรายละเอียดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2560

๐๐๐---------------------๐๐๐

 

 

อัตราดอกเบี้ยใบรับฝากเงินประจำ (Receipt of Deposit) 

ระยะเวลาฝาก อัตราดอกเบี้ยต่อปี สำหรับ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
ต่ำกว่า 3 เดือน 0.400 0.400 0.400 0.400

3 เดือน

0.875 0.875 0.875 0.875
6 เดือน 1.000 1.000 1.000 1.000
12 เดือน 1.375 1.375 1.375 1.375
18 เดือน 1.500 1.500 1.500 1.500
24 เดือน 1.500 1.500 1.500 1.500
36 เดือน 1.500 1.500 1.500 1.500
48 เดือนหรือมากกว่า 1.500 1.500 1.500

1.500

เงื่อนไข:

1. วงเงินฝากขั้นต่ำ 10 ล้านบาท  (ยกเว้นลูกค้าธนาคาร)
2. กรณีบุคคลธรรมดา จะรับฝากเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการด้านอื่นจากธนาคาร ไม่รับฝากจากประชาชนทั่วไป
3. สถาบัน หมายถึง สถาบันการเงิน  สหกรณ์ออมทรัพย์  บริษัทประกันภัย  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  กองทุนส่วนบุคคล   กองทุนรวม  กองทุนทดแทน  กองทุนต่างๆ  สถานพยาบาล  องค์กรมหาชน สถาบันการศึกษา   วัด   มูลนิธิ  สมาคม  และองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร
4. เงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก ที่มีระยะเวลาฝาก 3 เดือน หากถอนก่อนครบระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
5. เงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก ที่มีระยะเวลาฝากมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป หากถอนก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย กรณีฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แล้วถอนก่อนครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ที่ประกาศเปลี่ยนแปลงทุกขณะตั้งแต่วันที่ฝากถึงวันก่อนหน้าวันที่ถอน 1 วัน
6. 
เมื่อครบกำหนด  ผู้ฝากมิได้แจ้งความประสงค์ขอถอนจำนวนเงินต้น และธนาคารยังมีการฝากเงินประเภทนี้อีกให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากต่อ ภายใต้เงื่อนไข และระยะเวลาฝากเช่นเดิมด้วยอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร
7. กรณีวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการธนาคาร ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไปจากวันหยุดทำการนั้น เป็นวันครบกำหนดโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้สำหรับวันหยุดทำการดังกล่าว
8. สูตรในการคำนวณดอกเบี้ยมีดังนี้

จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ     =     เงินต้น     x     อัตราดอกเบี้ย     x      ระยะเวลาที่ฝากจริง
                                                                         100                                       365

9. สิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่กำหนดตามความเหมาะสม หรือเพื่อให้สอดคล้องภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
11. สำหรับรายละเอียดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2560

 

๐๐๐---------------------๐๐๐

อัตราดอกเบี้ยบัตรเงินฝาก (Certificate of Deposit)

ระยะเวลาฝาก อัตราดอกเบี้ยต่อปี สำหรับ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
12 เดือน 1.00 1.00 1.00 1.00

เงื่อนไข:

  1. วงเงินฝากขั้นต่ำ 10 ล้านบาท  (ยกเว้นลูกค้าธนาคาร)
  2. กรณีบุคคลธรรมดา จะรับฝากเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการด้านอื่นจากธนาคาร ไม่รับฝากจากประชาชนทั่วไป
  3. สถาบัน หมายถึง สถาบันการเงิน, สหกรณ์ออมทรัพย์, บริษัทประกันภัย, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนส่วนบุคคล, กองทุนรวม, กองทุนทดแทน, กองทุนต่างๆ, สถานพยาบาล, องค์กรมหาชน, สถาบันการศึกษา, วัด, มูลนิธิ, สมาคม และองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร
  4. สำหรับรายละเอียดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร โทร. 0-2265-4506 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง